ඔබේ මනාපය අපිට දෙන්න!

හොඳම වෙබ් අඩවිය තේරීම සඳහා 6 වන වරටත් ඩොට් එල් කේ (.lk Domain) ඩොමේන් රෙජිස්ටර් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද තරගය මෙවරත් පැවැත්වෙනවා. මෙම තරගය බෙස්ට් වෙබ් ඩොට් එල් කේ නමින් හඳුන්වා තිබෙනවා. මැයි 5 වැනිදා සිට මේ සඳහා ඉල්ලූම් කළ හැකි අතර අවසන් තරගය එළඹෙන ජූලි මස දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. කාණ්ඩ 9 ක් ඔස්සේ මේ සඳහා තරග කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.

රෙවෝ වෙබ් අඩවිය බෙස්ට් වෙබ් තරගාවලියට ඇතුලත් කර ඇති අතර 2019 වර්ෂයේ අලෙවිකරණ හා ප්‍රචාරණ අංශයෙන් (Advertising & Marketing Category) රෙවෝ අපි මෙම තරගයට සම්බන්ධ වී ඇති අතර ඔබේ වටිනා මනාපය www.bestweb.lk/vote වෙත පිවිසී රෙවෝ වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබේ මනාපය පළකරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Call Now     : (+94) 0715 418 199

Email           : info@revo.lk

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Twitter Social Icon

Site Map

Home       Services      Portfolio       About       Contact      News

    Career       Policy  

Copyrights 2021 ©  All rights reserved

Revo®™ - Revolution Advertising Agency 

(Name & Trade Mark has been registered)

Web Design by:

revo team