වටවල කහට ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මාසයක් පුරා ගාල්ලේ

වටවල ප්ලාන්ටේෂන් සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන වටවල කහට තේ කුඩු පැකට් නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් මෙහෙය වූ වටවල කහට ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මාසයක් පුරා ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ නගර ගණනාවක සිදු කෙරුණි. තේ පැකට් අලෙවි කිරීමට සමගාමීව දිනුම් ඇදීමේ තරගාවලියක්ද මීට සමගාමීව සිදු කෙරුණ අතර එය සාර්ථක කිරීමට රෙවෝ රෙවලූෂන් අපගේ ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායම් සාමාජිකයන්ට හැකි වුණි.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Call Now     : (+94) 0715 418 199

Email           : info@revo.lk

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Twitter Social Icon

Site Map

Home       Services      Portfolio       About       Contact      News

    Career       Policy  

Copyrights 2021 ©  All rights reserved

Revo®™ - Revolution Advertising Agency 

(Name & Trade Mark has been registered)

Web Design by:

revo team