ෆීනික්ස් ප්ලාස්ටික් ගෙයින්ගෙට ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව බස්නාහිර පළාතට


හතලිස් වසරකට වැඩි කලක් මෙරට ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන කේෂ්ත්‍රෙය් කීර්තිමත් නමක් දිනා සිටිනි ෆීනික්ස් ප්ලාස්ටික් ආයතනය කැලි කසළ කළමනාකරණය වෙනුවෙන් සැකසු නිෂ්පාදන පෙළක් පිළිබදව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මාලාවක් බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක කරේ. ගෙයින්ගෙට ගොස් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ මෙම වැඩසටහන ඉහළ ප්‍රතිචාර ලබමින් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

විවිධ වර්ණ, හැඩතල හා මෝස්තර සමගින් විවිධ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි නිමවා ඇති කසළ බදුන් විශේෂ මිල අඩු කිරීමක් යටතේ මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පාරිභෝගිකයන්ට හිමි වේ. ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මෙහෙයවීම රෙවෝ රෙවලූෂන් ඇඩ්වර්ටයිසින් ඒජන්සි විසින් සිදු කරයි.
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Call Now     : (+94) 0715 418 199

Email           : info@revo.lk

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Twitter Social Icon

Site Map

Home       Services      Portfolio       About       Contact      News

    Career       Policy  

Copyrights 2021 ©  All rights reserved

Revo®™ - Revolution Advertising Agency 

(Name & Trade Mark has been registered)

Web Design by:

revo team