ඔබත් ලියන්න මේ බ්ලොග් එකට Add Blog Writers

ව්‍යාපාරික, ආර්ථික, වෙළෙද හා අලෙවි, ප්‍රචාරණ ව්‍යවසායකත්වය, දියුණුවට මං පෙත් වගේ හෝ ඔබ කැමති ඕනෑම කේෂ්ත්‍රයක ලිපියක් ඔබේ නමින්ම මේ බ්ලොග් අඩවියේ පළකරවලා අනිත් අයටත් බලන්න දෙන්න පුලුවන්.


ගිණුමක් හදාගන්න. හරිම ලේසියි. ඊමේල් හා මුරපදය සටහන් කරන්න, බ්‍රවුසරයට එය සේව් කරතබාගන්න

දැන් කැමතිනම් ඔබේ රූපයක්ද ඇතුලත් කර ඔබේ නමින්ම ලිපි හා රූප පලකරවන්න. වැඩි තොරතුරක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඊමේල් කරන්න - revoadag@gmail.com


Whether you’re running a small business or a large magazine publication, add multiple writers to grow your content and keep it fresh and diversified.


You know what they say, content is king so bringing more contributing voices to the topic at hand is an effective way of turning your blog into a thriving online community.

You can turn any existing member into a writer for your blog and manage them. Writers can create new posts and manage their comments.


Here’s how to do it:

 1. Head to your Member’s Page

 2. Search the member you want to make a writer

 3. Click on the member’s profile

 4. Click the 3 dot icon on the Follow button

 5. Select Set as Writer


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic

Call Now     : (+94) 0715 418 199

Email           : info@revo.lk

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • Twitter Social Icon

Site Map

Home       Services      Portfolio       About       Contact      News

    Career       Policy  

Copyrights 2021 ©  All rights reserved

Revo®™ - Revolution Advertising Agency 

(Name & Trade Mark has been registered)

Web Design by:

revo team