ජාතික පුවත්පතක
ඔබේ ව්‍යාපාරික විස්තර
අඩු මුදලකින් හා පහසුවෙන්

පළකරවා ගන්න...

Publish Your Business news on National News Papers.
Effective and Easy way to Communicate with Your Business Audience 

මේ සදහා වැය වෙන්නේ සාමාන්‍ය එම ප්‍රමාණයේ

පුවත්පත් දැන්විමක් පළ කරනවාට වඩා අඩු මුදලක්, ඒක ඔබට වාසියි.

වචන 250ක විස්තරාත්මක ලිපිය සමග ජායා රූපයක්

අනිවාර්යයෙන් පළ කරවන බවට අපි සහතික වෙනවා.

ලිපිය ලිවීම සහ දෙමල, ඉංග්‍රීසි භාෂාවලට පරිවර්තනය
නොමිලේම අපි කරලා දෙනවා.

පුවත්පතේ ලිපිය පළවුන දවසේදි කෙටි පණිවුඩයකින් 

ඒ පිළිබදව ඔබව දැනුවත් කරනවා.

පත්තර සියල්ලෙම පළවී අවසන් වුනාම, ඒ පත්තර කොටස් එකතුව

ෆයිල් කරලා ඔබේ ආයතනයට අපි ලබා දෙනවා.

This will cost you less than a regular newspaper advertisement.

We will ensure that the photo is accompanied by a 250 word descriptive article.

Article writing and translation into Tamil and English
We do it for free.

The day the article was published You will be notified by a SMS.

When all the newspapers are over, the collection of the papers has been filed We provide your organization.

It's easy 6 Steps only

ඒ සදහා සරළ පියවර 6යි

Select the most suitable 
"Press Releases" 
Package for your business.
ඔබේ ව්‍යාපාරයට වඩාත් සුදුසුම 
“පුවත්පත් නිවේදන“ 
පැකේජය තෝරා ගන්න.
According to the information given to us, We prepare the Sinhala Press Releases Article and you can go through it and add or changes. English Tamil Translations of the Article Totally Free. 
ඔබ ලබාදෙන තොරතුරු අනුව අපි සිංහල භාෂාවෙන් ලිපිය ලියලා එවනවා.
ඔබට ලිපිය පරීක්ෂාකර අවශ්‍ය වෙනස්කම් එක් කිරීම් කරන්න පුළුවන්.
එම ලිපිය දෙමල/ඉංග්‍රීසි භාෂාවලට පරිවර්තනය අපි නොමිලේ කරලා දෙනවා.
Relevant to the selected package, 
total amount, credit to our bank account.
තෝරාගත් පැකේජයට අදාල සම්පූර්ණ පැකේජ ගාස්තුව ගෙවිය යුතුයි. 
එය රෙවෝ අපගේ බැංකු ගිණුම වෙත බැරකරන්න. 
For the Press Releases and photographs giving your 
consent sent to revo an e-mail or copy of the 
Press Release with your signature.
පළකිරීමට නියමිත ලිපිය හා ජායා රූප සඳහා ඔබේ අනුමැතිය සහිත අත්සන යෙදූ පුවත්පත් නිවේදනය හෝ ඊමේල් පණිවුඩය අපට එවන්න. 
Now according to the selected package   
relevant Press Releases on the due date 
will be published and we will inform you regarding this.
දැන් ඔබේ තෝරාගත් පැකේජයට අනුව ලිපි අදාලා පුවත්පත්වල පළවෙනු ඇත. එදිනට රෙවෝ අපි කෙටි පණිවුඩ SMS මඟින් ඔබව දැනුවත් කරනවා.
Cutting from the relevant parts from all Press Releases  
which are published  in the newspapers,  
keeping them in a file folder and send to you. 
ලිපි සියල්ල පළ වුනට පස්සෙ, පුවත්පත්වල පළ වුන කොටස් 
ෆයිල් කවරයක අලවලා ඔයාලට දෙනවා. දැන් ඔබේ ව්‍යාපාරයේ පුවත්පත් නිවේදන එකතුව පිළිවෙලකට කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. 
Sample Press Release we were Done

Call Now     : (+94) 0715 418 199

Email           : info@revo.lk

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Twitter Social Icon

Site Map

Home       Services      Portfolio       About       Contact      News

    Career       Policy  

Copyrights 2021 ©  All rights reserved

Revo®™ - Revolution Advertising Agency 

(Name & Trade Mark has been registered)

Web Design by:

revo team