top of page

රෙවෝ ඇඩ්වර්ටයිසින් ජාත්‍යන්තර වරලත් වෙළෙද ප්‍රචාරණ ආයතන අතරට කාණ්ඩ වෙයි.රෙවෝ ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනය වරලත් ජාත්‍යන්තර වෙළෙද ප්‍රචාරණ ආයතනයක් ලෙස කාණ්ඩ වෙයි. නැමති ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම් හා ව්‍යාපාර අතර සම්බන්ධතා සිදු කරන ආයතනයක් වන ඩිසයින්රශ් ආයතනය විසින් මෙම කාණ්ඩ හා ශ්‍රේණි ගත කිරීම සිදු කර ඇත. ඔවුන් එසේ කරන්නෙ පහත නිර්ණායකවලට අනුවයි - නිවැරදි වෘත්තීය නියෝජිතායතනයක් බඳවා ගැනීම දුෂ්කර හා සංකීර්ණ ක්රියාවලියක් විය හැකිය. ව්‍යාපාරවලට ඔවුන්ගේ සන්නාම වටිනාකම, ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින් සහ ඉලක්ක තේරුම් ගන්නා විශේෂඥයින් සොයා ගත යුතුය. එවිට, ආයතන විසින් එම නිර්ණායක සපුරාලන සහ ව්‍යාපාර ගොඩනැගීමේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන මුලපිරීම් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.


DesignRush හි අරමුණ වන්නේ නියෝජිතායතන හවුල්කරුවෙකු තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ටිකක් පහසු කිරීමයි. අපි සන්නාම සඳහා තවත් තොරතුරු සියල්ල එකම තැනකින් ලබා දෙන්නෙමු. මෙමගින් ව්‍යාපාරවල පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්තිය සඳහා වැය කරන වටිනා කාලය සහ ශක්තිය ඉතිරි වේ.
අපගේ නියෝජිතායතන ලැයිස්තුගත කිරීමේ අංශය බොහෝ නියෝජිතායතන වෙනස්කම් සහ සමාගම් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රධාන කාණ්ඩ හතරකට බෙදා ඇත:


නියෝජිතායතන: මෙම ප්‍රවර්ගය ඩිජිටල් සහ නිර්මාණාත්මක නියෝජිතායතනවල සිට ලාංඡන සහ නිෂ්පාදන නිර්මාණ සමාගම් දක්වා සියල්ල ප්‍රදර්ශනය කරයි.

වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම්: මෙම ප්‍රවර්ගය වෙළඳ නාමවලට ​​වෙබ් නිර්මාණය, වෙබ් සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය, ජංගම යෙදුම් නිර්මාණය, පරිශීලක අත්දැකීම්, AR/VR සහ තවත් දේ සඳහා ඉහළ සමාගම් සොයා ගැනීමට උදවු කරයි.

අලෙවිකරණය: මෙම කාණ්ඩය හොඳම ඩිජිටල් අලෙවිකරණය, SEO, සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ ආයතන සහ ඉන් ඔබ්බට ප්‍රදර්ශනය කරයි.

තාක්ෂණය: මෙම කාණ්ඩයේ මෘදුකාංග සංවර්ධන ආයතන, සයිබර් ආරක්ෂණ සමාගම්, පැළඳිය හැකි තාක්ෂණික නියෝජිතායතන, සත්කාරක සමාගම් සහ තවත් දේ ඇතුළත් වේ.

DesignRush පිටුපස සිටින විධායක කණ්ඩායම පෙර ආයතන හිමිකරුවන් සහ විධායකයින් වේ. විශේෂාංගගත කිරීමට නියෝජිතායතන සපුරාලිය යුතු ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක නිර්ණය කිරීමට ඔවුන් අනන්‍ය ලෙස සුදුසුකම් ලබා ඇත.


නියෝජිතායතන සමත් විය යුතු සමහර සුදුසුකම් පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත. පරීක්ෂණය සමත් වන සමාගම් බැලීමට මෙලෙස වගුවක තබා ඇත.


Revo Advertising is classified as a Chartered International Advertising Agency. These categories and rankings are provided by DesignRush, a company that deals with international ratings and business.


They do so according to the following criteria -


Hiring the right professional agency can be a difficult and complicated process. Businesses need to find experts that understand their brand value, target audience and goals. Then, agencies must execute initiatives that meet those criteria and deliver business-building results.

DesignRush aims to make the process of choosing an agency partner a little easier. We give brands more information all in one place. This saves businesses’ valuable time and energy spent on research and outreach.

Our Agency Listing section breaks down the many agency variations and multitudes of companies into four major categories:

  1. Agencies: This category showcases everything from digital and creative agencies to logo and product design companies.

  2. Web, eCommerce & Apps: This category helps brands find top companies for web design, web development, eCommerce, mobile app design, user experience, AR/VR and more.

  3. Marketing: This category showcases the best digital marketing, SEO, social media marketing firms and beyond.

  4. Technology: This category features software development firms, cybersecurity companies, wearable tech agencies, hosting companies and more.

The executive team behind DesignRush are previous agency owners and executives. They are uniquely qualified to determine the key performance indicators that agencies must meet to be featured.

Some of the qualifications that agencies need to pass for are listed below. Companies that pass the test are then placed in an easy-to-view table.


1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Mar 02, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Good Luck

Like
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page